Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Procedura uzyskania doktoratu

Podstawa prawna POBIERZ

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. i  30 października 2015 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora,

składa w sekretariacie WGSR (najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem Rady Wydziału)  następujące dokumenty:

1. Podanie doktoranta o wszczęcie przewodu (wzór podania), zawierające: tytuł i cele rozprawy, podanie obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być wszczęty przewód doktorski, imię i nazwisko proponowanego promotora,dyscyplinę dodatkową.

2. Oryginał lub poświadczona przez jednostkę przeprowadzającą przewód doktorski kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. W myśl nowych przepisów stopień doktora może uzyskać osoba, bez tytułu magistra, jeśli uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera i zdobyła tzw. „Diamentowy Grant” w ramach programu ustanowionego przez ministra.

3. Wykaz prac naukowych wraz z dokumentacją ich prezentacji, w tym: minimum jedna publikacja naukowa wydana lub przyjęta do druku w formie książkowej lub co najmniej jedna publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, informacja o działalności popularyzującej naukę.

4. Życiorys naukowy.

5. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (dwustronny druk).

6. Opinia samodzielnego pracownika naukowego (opiekun naukowy - przyszły promotor), wraz ze zgodą na przyjęcie funkcji promotora.

7. Oświadczenie o brzmieniu przepisów, zgodnie z którymi ma być przeprowadzony przewód doktorski (Ustawa z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 r., nr 65, poz. 595, Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), w brzmieniu przepisów obowiązujących od dnia 01.10.2011 r.

(opcja) 8. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego - dotyczy tylko kandydata, który ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie.

(opcja) 9. Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu, na podstawie zawartej umowy – dotyczy tylko kandydata spoza UW. 

(opcja) 10. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego);

(opcja) 11. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski.

12. Autoreferat -  najpóźniej na 10 dni przed terminem obrony należy dostarczyć do sekretariatu WGSR 10 egzemplarzy autoreferatu w wersji papierowej (max. 10-12 stron) oraz  wersję elektroniczną przesłać na adres sekretarza odpowiedniej Komisji:
   geografii fizycznej  -  gerlee@uw.edu.pl
   geografii społeczno-ekonomicznej -jmietkie@uw.edu.pl
 
Złożenie rozprawy doktorskiej.

Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a w języku polskim jeśli rozprawa przygotowana jest w języku obcym przykład pierwszej strony

Gotowa rozprawa doktorska, wydrukowana dwustronnie, powinna być złożona w sekretariacie WGSR w 4 egzemplarzach (1x biblioteka, 2 x recenzenci oraz 1 x do akt) wraz z wersją elektroniczną (pdf. na płycie CD) i pisemną opinią promotora o przyjęciu pracy.

Umieszczenie rozprawy doktorskiej w Archiwum Prac Dyplomowych UW (APD).

Przewody otwarte po 1 października 2013 muszą zostać umieszczone w Archiwum Prac Dyplomowych UW (zarządzenie nr 43 Rektora UW z dnia 1 października 2013 w sprawie prowadzenie Księgi Dyplomów Doktorskich oraz archiwizacji teczek przewodów doktorskich, § 5).

 

KROK 1 i 2. Autor (Doktorant): wpisuje do APD (wejście ze stronyWGSR) streszczenie
                 (max. 1,5 strony) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim i załącza
                 pracę w formacie pdf 
                 uwaga! nazwa pliku z pracą doktorską to: 1900-DR-GF-PESEL.pdf

KROK 3. Promotor: wpisuje do APD opinię o pracy doktorskiej.
 
KROK 4. Recenzenci: wpisują do APD recenzje. Osoby spoza WGSR UW przesyłają recenzje
             na adres:jszczesna@uw.edu.pl
 

KROK 5. Autor (Doktorant): po ustaleniu daty obrony składa w APD oświadczenie o udzieleniu
             uczelni licencji na udostępnianie rozprawy w Repozytorium UW (najpóźniej 12 dni przed
             obroną)
.

             Redakcja Repozytorium UW potwierdza otrzymanie pracy i przesyła zaświadczenie. Kopię
             autor składa w sekretariacie WGSR lub przesyła na adres: jszczesna@uw.edu.pl.
             Instrukcja postępowania:
             http://www.buw.
uw.edu.plindex.php?option=com_content&task=view&id=1565

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karta SYNABA

Autor po uzyskaniu stopnia doktora wypełnia Kartę SYNABA wg instrukcji zamieszczonej na stronie Nauka Polska http://www.nauka-polska.pl/articles/id/185.html a wydruk KARTY dostarcza do sekretariatu WGSR lub przesyła mailowo. Na jej podstawie zostaną uaktualnione osiągnięcia naukowe w BAZIE NAUKI POLSKIEJ. 

DYPLOM

Dyplom doktora odbiera się bezpośrednio w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego - Pałac Kazimierzowski na podstawie dowodu opłaty.

Dyplom doktorski wraz z odpisem wynosi - 100 zł

Odpis dyplomu w języku angielskim - 40 zł

 

Opłatę należy dokonać na konto: 12 1160 2202 0000 0000 6084 9173 - opłata za dyplom doktorski