PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Roge-Wiśniewska Małgorzata

Tytuł/Stopieńdr
ImięMałgorzata
NazwiskoRoge-Wiśniewska
Jednostka Poza WGiSR
Telefon225523253
Pokój4A
Emailm.roge-wisniewska@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
Kierownik Kursu EM GEM UW, Uniwersytet Warszawski, europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus pt. “Geo-information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management” od 2008 r.

Kierownik projektu naukowo-dydaktycznego eCo-Solving (ECOS) finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych, w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego – Rozwój Polskich Uczelni - instytucja partnerska: Fundacja Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w latach 2015-2016 .

Opiekun Koła Naukowego Studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska „Studencki Klub Ochrony Środowiska” od 2006 r..

Wiceprezes Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych od 2012 r.

Adiunkt w Zakładzie Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Studia Doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego: rozprawa doktorska pt. Zależność zmian pokrycia terenu od gleb i wód podziemnych w antropogenicznie zaburzonej strefie gazociągu jamalskiego promotor: prof. dr hab. Ewelina Kantowicz.

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego: praca magisterska pt. "Metody łagodzenia zagrożeń środowiska w ocenach oddziaływania na środowisko pod kierunkiem dra Witolda Lenarta.

Współautorka kilkudziesięciu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla m.in. gazociągów, dróg, składowisk odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków, zakładów przemysłowych, systemów kanalizacji deszczowej, stacji paliw i in. realizowanych przez kilka firm, w tym Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z Krakowa czy Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT z Gdańska.

Książki

Małgorzata Roge-Wiśniewska, Urszula Rzeszot, Joanna Tomaszkiewicz, (2012). Kodeks etyczny Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych – projekt. Warszawa: Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych.

Witold Lenart, T Śnieżek, Danuta Danielak, A Lackowski, Michał Szydłowski, Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2005). Ocena krajowych warunków zarządzania środowiskiem globalnym. Zarządzanie realizacją przepisów ramowej konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protukołu z Kioto Do tej konwencji. Warszawa: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Janina Kawałczewska, Stefan Kozłowski, Witold Lenart, Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2003). Poradnik. Jak własnymi siłami opracować gminny lub powiatowy program ochrony srodowiska. Płock: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Starostwo powiatowe w Płocku, Zarząd Głównej Ligi Ochrony Przyrody.

Rozdziały w książkach

Małgorzata Roge-Wiśniewska, Katarzyna Tomasik, (2015). Wstęp. [w:] Przejdź na ciemną stronę nocy. Środowiskowe i społeczne skutki zanieczyszczenia światłem. s. 7-10. Warszawa: WUW.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2015). Model i efekty kształcenia w zakresie środowiska w Polsce i Australii. [w:] Ochrona środowiska na studiach przyrodniczych. s. 36-57. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2015). Światło – dobrodziejstwo czy problem?. [w:] Przejdź na ciemną stronę nocy. Środowiskowe i społeczne skutki zanieczyszczenia światłem. s. 15-28. Warszawa: WUW.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2013). Publicly involved spatial development in Masovian Region in Poland from environmental point of view. [w:] WARSAW REGIONAL FORUM 2013: Territorial capital – concepts, indicators & policy. Book of Abstracts, Warsaw, 8–12 October 2013. s. 84-0. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences Ministry of Regional Development, Republic of Poland, Polish Geographical Society, Digital Repository of Scientific Institut.

Ewelina Kantowicz, Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2012). Przedmowa. [w:] Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. s. 9-12. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2012). Zaangażowane społecznie zarządzanie środowiskiem jedną z dróg do zrównoważonego rozwoju. [w:] Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. s. 217-229. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Małgorzata Ewa Roge-Wiśniewska, (2012). Zaangażowane społecznie zarządzanie środowiskiem jedną z dróg do zrównoważonego rozwoju. [w:] Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2012). Praca Witolda Lenarta na Uniwersytecie Warszawskim oraz jego działalność w zakresie ochrony środowiska. [w:] Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. s. 13-22. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, Witold Lenart, (2010). Mitigation and compensation. [w:] Environmental Management and Assessment in Poland. s. 223-235. Warszawa: Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2010). WWW Resources. [w:] Environmental Management and Assessment in Poland. s. 349-351. Warszawa: Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2010). Introduction. [w:] Environmental Management and Assessment in Poland. s. 7-8. Warszawa: Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2010). Environmental management and sustainable development. [w:] Environmental Management and Assessment in Poland. s. 15-19. Warszawa: Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2010). Access to information on the environment and environmental protection. [w:] Environmental Management and Assessment in Poland. s. 29-44. Warszawa: Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2010). Types of instruments. [w:] Environmental Management and Assessment in Poland. s. 81-103. Warszawa: Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2010). Nature conservation. [w:] Environmental Management and Assessment in Poland. s. 129-157. Warszawa: Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2010). Recommended reading. [w:] Environmental Management and Assessment in Poland. s. 343-348. Warszawa: Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Witold Lenart, Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2010). Environmental standards. [w:] Environmental Management and Assessment in Poland. s. 159-164. Warszawa: Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Witold Lenart, Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2010). Environmental standards. [w:] Environmental Management and Assessment in Poland. s. 159-164. Warszawa: Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, Witold Lenart, (2010). Environmental changes: effects, impacts and public reactions – some remarks. [w:] Environmental Management and Assessment in Poland. s. 213-221. Warszawa: Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2009). Rozwój infrastruktury drogowej z zachowaniem walorów krajobrazu i zadrzewień przydrożnych. [w:] Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona. s. 257-263. Kadzidłowo-Olsztyn: Wydawnictwo Borussia.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2009). Introduction. [w:] Brudzeń Landscape Park - Natural and cultural environment and state of land use structure. s. 9-10. Warsaw: Faculty of Geography and Regional Studies, Inter-Faculty Studies in Environmental Protection, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2006). Poszanowanie środowiska przyrodniczego i społecznego podczas budowy dróg. [w:] I Polski Kongres Drogowy. s. 63-67. Warszawa: Polski Kongres Drogowy.

Ewelina Kantowicz, Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2006). Standardy kształcenia na kierunku ochrona środowiska – nowe podejście. [w:] Współczesne tendencje kształcenia w zakresie ochrony środowiska. s. 9-20. Warszawa: Uniwersytet Warszawski: Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2006). Platforma edukacyjna Moodle w nauczaniu ochrony środowiska. [w:] Współczesne tendencje kształcenia w zakresie ochrony środowiska. s. 73-80. Warszawa: Uniwersytet Warszawski: Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2006). Działalność koła naukowego studentów MSOŚ UW. [w:] Współczesne tendencje kształcenia w zakresie ochrony środowiska. s. 125-133. Warszawa: Uniwersytet Warszawski: Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska.

Ewelina Kantowicz, Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2006). Wstęp. [w:] Współczesne tendencje kształcenia w zakresie ochrony środowiska. s. 5-6. Warszawa: Uniwersytet Warszawski: Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2001). Oddziaływania gazociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia na środowisko. [w:] Gospodarowanie zasobami naturalnymi w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwiju. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. s. 0-0. Warszawa: Polskie Towarzystwo Geofizyczne.

Witold Lenart, Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2001). Yamal–Europe gas pipeline – a challenge to environmental impact assessment procedures. [w:] Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Geografia, środowisko: rozwój geografii w centralnej i wschodniej Europie, Kaliningrad – Rosja, 4–7 czerwca 2001 t. 2. s. 2-0. Kaliningrad.

Artykuły w czasopismach

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2015). Publicly Involved Spatial Development in the Podkarpackie Voivodship in Poland from an Environmental Point of View. BAROMETR REGIONALNY. Tom: 13, Zeszyt: 1, s. 113-118.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, Katarzyna Tomasik, (2014). Wstęp. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 53, s. 7-10.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2014). Światło - dobrodziejstwo czy problem. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 53, s. 15-28.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2010). Czy zaburzone strefy gazociągów podziemnych mogą być traktowane jako regiony?. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 44, s. 139-151.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2010). Działalność prof. Eweliny Kantowicz na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 44, s. 13-16.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2005). Wpływ rurociągów na środowisko przyrodnicze. Przykład gazociągu Jamał-Europa Zachodnia. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 34, s. 125-135.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2004). Analiza oddziaływań jako narzędzie wspomagające planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na przykładzie gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia. PROBLEMY OCEN ŚRODOWISKOWYCH., Zeszyt: 1/24, s. 44-48.

Witold Lenart, Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2002). The impact assessment of construction and operation of the transit gas pipeline Russia - Western Europe on Enviroment. Miscellanea Geographica. Tom: 10, s. 185-194.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, Magdalena Kiejzik-Głowińska, (2001). Jak można skorzystać z doswiadczeń zdobytych podczas realizacji gazociagu tranzytowego?. PROBLEMY OCEN ŚRODOWISKOWYCH., Zeszyt: 12, s. 68-71.

Witold Lenart, Małgorzata Roge-Wiśniewska, (2001). Raport WWF dotyczący stopnia i zbiornika Włocławek oraz budowy stopnia wodnego w Nieszawie. PROBLEMY OCEN ŚRODOWISKOWYCH. Tom: 4, Zeszyt: 15, s. 43-50.

(2015) eCo-Solving; Okres: 2015-2016; [koordynator]; FSS/2014/HEI/W/0127,190000-500-08-33526
Komunikacja społeczna w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym, oceny oddziaływania na środowisko, OZE, CSR oraz inne aspekty zarządzania środowiskiem, antropopresja, uwarunkowania turystyki i rekreacji zwłaszcza osób niepełnosprawnych.