PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Studia podyplomowe geografii dla nauczycieli

Studia podyplomowe geografii dla nauczycieli


Studia przeznaczone dla absolwentów niegeograficznych kierunków studiów magisterskich. Program obejmuje 20 przedmiotów dających podstawy wiedzy geograficznej oraz metod jej nauczania w szkole. Zajęcia (360 godzin) prowadzą pracownicy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Oprócz zajęć kameralnych Słuchacze uczestniczą w ćwiczeniach terenowych, pokazujących możliwości prowadzenia wybranych lekcji geografii w terenie. Absolwenci Studium uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotu "Geografia" w gimnazjach i liceach. Zajęcia odbywają się w soboty (2 razy w miesiącu).

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia
  • krótki życiorys zawodowy
  • 2 zdjęcia
  • ksero dyplomu lub odpisu dyplomu magisterskiego potwierdzone za zgodność z oryginałem

Wymagania stawiane kandydatom na studia:
Dyplom ukończenia studiów magisterskich
Czas trwania: 4 semestry
Czesne: 1000 zł za semestr
Kwalifikacja: kolejność zgłoszeń
Zgłoszenia: do 30 września.


Eegzamin poprawkowy z Dydaktyki geografii i przyrody
odbędzie się 7 marca o godzinie 8.00 w sali 126.


 Terminy zajęć w semestrze letnim 2014/2015

Rok I
21 lutego; 
7 i 21 marca; 
11, 25 kwietnia; 
16 maja;
13 czerwca.

Rok II
7 i 21 marca; 
11 i 25 kwietnia; 
16 i 30 maja.


 
Czesne za studia 
Czesne wynosi 1.000,00 zł za semestr lub 1.900,00 przy dokonaniu wpłaty za I i II lub III i IV semestr łącznie.
 

Wpłaty należy dokonać na konto Wydziału
nr rachunku: 27 1160 2202 0000 0000 6084 9388
Odbiorca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Tytułem: Opłata za studia podyplomowe imię i nazwisko

Potwierdzenie dokonania opłaty (skan lub zdjęcie) bardzo proszę o przesłanie e-mailem na adres aturek@uw.edu.pl do 30 października 2014 r.


 
Zasady wystawiania faktur VAT za studia

Faktura VAT dla studenta lub słuchacza studiów podyplomowych

Zgodnie z art. 106 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54.) fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (a taką osobą jest student lub słuchacz studiów podyplomowych) wystawiamy jedynie na żądanie tych osób po dokonaniu przez nich wpłaty i zgłoszone w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania opłaty za studia. Żądania wystawienia faktury można zgłosić wysyłając e-meila na adres aturek@uw.edu.pl po wypełnieniu formularza wg załącznika nr 1.Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury. Faktura VAT dokumentująca opłatę za studia może być wystawiona tylko i wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej tj. podmiot z którym Uniwersytet Warszawski zawarł umowę. W związku z powyższym, podmiotem uprawnionym do otrzymania faktury w przypadku gdy student sam zgłaszał się na studia i podpisał z UW umowę jest student.

Załącznik nr. 1

Faktura VAT na szkołę/instytucję

Zasadą jest wystawianie faktur po dokonaniu płatności. Dla szkół/instytucji, które opłaciły studentowi (nabywcy usługi) ponoszone przez niego koszty nauki, wystawiamy faktury VAT po wypełnieniu formularza wg załącznika nr 2. i przesłanie go e-mailem na adres aturek@uw.edu.pl w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania opłaty za studia.

Załącznik nr. 2 

Plan zajęć

I rok

 

II rok

 

Materiały dydaktyczne

 

Materiały dydaktyczne 1

 

Materiały dydaktyczne 2

 

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych
mgr Agata Korzeniecka
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Krakowskie Przedmieście 30 p. 103
Uniwersytet Warszawski
00-927 Warszawa
tel. (22) 55 21 513
e-mail: aturek@uw.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr Andrzej Walewski
e-mail: awalewski@uw.edu.pl